Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Udostępnianie informacji na wniosek

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej IPCZD, jest udostępniana na wniosek. Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej można pobrać na końcu tej informacji.
Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, IPCZD powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje IPCZD, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, IPCZD powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez IPCZD w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
Gdzie przesłać wniosek:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do IPCZD w jeden z niżej wymienionych sposobów:
• przesłać pocztą na adres: Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa;
• złożyć osobiście w IPCZD: adres jak powyżej.
Opłaty:
Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, IPCZD ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas IPCZD może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
W takim przypadku IPCZD, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.
Tryb odwoławczy:
Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2, następują w drodze decyzji Dyrektora IPCZD. Wówczas wnioskodawcy przysługuje odwołanie, które jest rozpatrywane w terminie 14 dni.
Wzór wniosku:
Poniżej można pobrać wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2011/03/02 09:29:41
Redaktor: Administrator

realizacja informatyczna: logo ornak