Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Podstawy prawne

PODSTAWY PRAWNE

Postanowienia ogólne:

§ 1.

Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, zwany dalej „Instytutem”, utworzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” (Dz. U. Nr 149, poz. 725), działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1158 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”;
2) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 620 z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882 z późn. zm.);
5) niniejszego Statutu;
6) innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.


§ 2.

1. Siedzibą Instytutu jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Instytut może używać nazwy skróconej: IPCZD.
3. Instytut ma prawo używania pieczęci okrągłej z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą: Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w otoku.
4. Instytut obejmuje swoim działaniem obszar kraju.
5. Organem sprawującym nadzór nad Instytutem jest minister właściwy do spraw zdrowia.
6. Instytut jest państwową jednostką organizacyjną, wyodrębnioną pod względem prawnym, organiza-cyjnym i ekonomiczno-finansowym.
7. Instytut posiada osobowość prawną.
8. Instytut jest wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000092381.

(Wyciąg ze Statutu IPCZD uchwalonego przez Radę Naukową Instytutu uchwałą 1/X/2017 z dnia 19 października 2017 r. i zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w dniu 22 listopada 2017 r.)

Statut

Regulamin Organizacyjny IPCZD

Struktura organizacyjna IPCZD

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2018/04/18 21:53:58
Redaktor: Administrator

realizacja informatyczna: logo ornak