Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Podstawy prawne

PODSTAWY PRAWNE

Postanowienia ogólne:

§ 1.

IInstytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, zwany dalej „Instytutem”, utworzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” (Dz. U. Nr 149, poz. 725), działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”;
2) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 620 z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.);
4) 1) ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882 z późn. zm.);
5) niniejszego Statutu;
6) innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.


§ 2.

1. Siedzibą Instytutu jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Instytut może używać nazwy skróconej: IPCZD.
3. Instytut ma prawo używania pieczęci okrągłej z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą: Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w otoku.
4. Instytut obejmuje swoim działaniem obszar kraju.
5. Organem sprawującym nadzór nad Instytutem jest minister właściwy do spraw zdrowia.
6. Instytut jest państwową jednostką organizacyjną, wyodrębnioną pod względem prawnym, organiza-cyjnym i ekonomiczno-finansowym.
7. Instytut posiada osobowość prawną.
8. Instytut jest wpisany do:
1) rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000092381. Akta rejestrowe Instytutu prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
2) do rejestru podmiotów leczniczych, prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 14-90266.

(Wyciąg ze Statutu IPCZD uchwalonego przez Radę Naukową Instytutu uchwałą nr 1/II/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”.)

Statut

Regulamin Organizacyjny IPCZD

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2017/03/06 21:35:28
Redaktor: Administrator

realizacja informatyczna: logo ornak