Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Rejestry i archiwa


Dokumentacja w Instytucie tworzona, gromadzona, przechowywana i przetwarzana jest zgodnie z:

– rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015, poz. 2069),
– rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U. 2015 r., poz. 1743),
– rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu przekazywania do archiwów państwowych materiałów archiwalnych tworzących ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny (Dz.U. 2015 r., poz. 1733),
– Regulaminem Organizacyjnym Instytutu,
–Instrukcją ogólną wewnętrznego obiegu dokumentów w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”.

Udostępnianie dokumentacji medycznej odbywa się zgodnie z zasadami zawartymi w rozdziale 8 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Informacje zawarte w rejestrach udostępniane są zgodnie z:
– ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.),
– rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015, poz. 2069),
– ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922),
– ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjentaz dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 186),
– ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1446, z 2016 r. poz. 352).

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2016/09/11 22:30:20
Redaktor: Administrator

realizacja informatyczna: logo ornak