Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Zadania

STATUT INSTYTUTU „POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA”
Przedmiot i zakres działania Instytutu:


§ 3.

1. Przedmiotem działalności Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki oraz wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych, realizacja zadań dydaktycznych, a także uczestniczenie w systemie ochrony zdrowia ukierunkowanym na potrzeby zdrowotne dzieci, młodzieży i młodych dorosłych. 2. Instytut jest podmiotem leczniczym wykonującym działalność leczniczą zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
§ 4.

1. Do podstawowej działalności Instytutu należy w szczególności:
1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych;
2) przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki;
3) wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

2. Do zadań Instytutu w związku z prowadzoną działalnością należy w szczególności:
1) upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
2) wykonywanie badań i analiz oraz opracowywanie opinii i ekspertyz w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych;
3) opracowywanie ocen dotyczących stanu i rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i techniki oraz sektorów gospodarki, które wykorzystują wyniki badań naukowych i prac rozwojowych oraz w zakresie wykorzystawania w kraju osiągnięć światowej nauki i techniki;
4) prowadzenie działalności normalizacyjnej, certyfikacyjnej i aprobacyjnej;
5) prowadzenie i rozwijanie baz danych związanych z przedmiotem działania Instytutu;
6) prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, wynalazczości oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, w tym korzystania z przysługujących Instytutowi praw autorskich, a także działalności wspierającej innowacyjność przedsiębiorstw;
7) wytwarzanie w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi aparatury; urządzeń, materiałów i innych wyrobów oraz prowadzenie walidacji metod badaw-czych, pomiarowych;
8) prowadzenie działalności wydawniczej związanej z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi.

3. W zakresie realizacji zadań dydaktycznych Instytut może prowadzić:
1) studia podyplomowe i doktoranckie, związane z prowadzonymi przez Instytut badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi;
2) inne formy kształcenia, w tym specjalizacje, szkolenia i kursy dokształcające.

4. Instytut nadaje stopnie naukowe i tytuły naukowe w zakresie nauk medycznych.

5. Instytut uczestniczy w systemie ochrony zdrowia, z wykorzystaniem dostępnych metod wykonując zadania w zakresie:
1) lecznictwa stacjonarnego – poprzez zapewnienie pacjentom całodobowej opieki i postępowania leczniczego;
2) lecznictwa realizowanego na oddziałach dziennych;
3) lecznictwa ambulatoryjnego – poprzez prowadzenie działalności konsultacyjnej i leczniczej;
4) lecznictwa rehabilitacyjnego – poprzez udzielanie świadczeń w zakresie usprawniania ruchowego, fizjoterapii, psychoterapii oraz zaopatrywania w specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny i protetyczny;
5) diagnostyki – poprzez wykonywanie badań i procedur dla potrzeb rozpoznania choroby, ustalenia sposobu terapii i rehabilitacji;
6) opieki długoterminowej – w szczególności poprzez udzielanie świadczeń z zakresu specjalistycznej opieki domowej;
7) profilaktyki – poprzez realizację świadczeń zdrowotnych oraz programów zapobiegania chorobom i ich wczesnego wykrywania;
8) realizacji programów polityki zdrowotnej;
9) opracowywania standardów procedur medycznych;
10) prowadzenia edukacji i promocji zdrowia;
11) prowadzenia rejestrów medycznych.

6. Instytut może podejmować inną działalność niż wymieniona w ust. 1–5 w zakresie:
1) prowadzenia badań klinicznych;
2) wdrażania systemów poprawy jakości i efektywności udzielania świadczeń zdrowotnych oraz wdrażania nowych technologii medycznych;
3) medycyny pracy i realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami;
4) opracowywania i wydawania analiz, opinii i ekspertyz użytkowych w szczególności dotyczących produktów przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, w tym produktów żywnościowych i suplementów diety;
5) opracowywania i wydawania opinii sądowych;
6) prowadzenia analiz z zakresu udzielania świadczeń zdrowotnych;
7) organizacji i obsługi sympozjów, zjazdów, konferencji, kursów, posiedzeń naukowo-szkoleniowych organizowanych przez Instytut lub przy współudziale Instytutu, imprez o podobnym charakterze oraz imprez towarzyszących;
8) korzystania z przysługujących Instytutowi praw autorskich w zakresie nieobjętym ust. 2 pkt 6;
9) sprzedaży praw do korzystania z zastrzeżonych przez Instytut znaków towarowych;
10) sprzedaży, najmu, dzierżawy lub udostępnienia w innej formie składników mienia Instytutu, w tym nieruchomości, w szczególności wraz z dostawą mediów i usług telekomunikacyjnych;
11) sprzedaży pożytków naturalnych, niezużytych materiałów, odpadów i surowców wtórnych;
12) sprzedaży wyrobów dekoracyjnych;
13) usług żywienia zbiorowego, usług cateringowych, prowadzenia bufetów;
14) usług transportowych, w tym w zakresie transportu medycznego;
15) usług konsultingowych i działalności doradczej w zakresie wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością i środowiskiem, informatyki, badań i analiz ekonomicznych oraz technicznych, a także innych usług w zakresie doradztwa związanego z prowadzeniem działalności i usług zarządzania w jednostkach świadczących usługi medyczne;
16) innym, związanym z działalnością Instytutu
pod warunkiem, że działalność ta będzie wyodrębniona pod względem finansowym i rachunkowym z działalności, o której mowa w ust. 1–4.

7. Do zadań Instytutu należy realizowanie zadań obronnych na wypadek kryzysu i wojny.

(Wyciąg ze Statutu IPCZD uchwalonego przez Radę Naukową Instytutu uchwałą nr 3/VI/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” i zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w dniu 25 lipca 2016 r.)

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Zadania Instytutu:

1. Jednostki i komórki organizacyjne oraz stanowiska pracy pionu dyrektora wykonują zadania na rzecz realizacji celów statutowych Instytutu, a w szczególności w zakresie:
1) organizacji i zarządzania, obsługi prawnej i kształtowania stosunków prawnych z innymi podmio-tami, współpracy z Radą Naukową,
2) utrzymywania struktury zintegrowanego systemu zarządzania, spójnej z zakresem działania Insty-tutu, udziału w określaniu polityki jakości, zarządzania ryzykiem związanym ze świadczeniem usług zdrowotnych,
3) prowadzenia polityki kadrowej i obsługi pracowników w zakresie spraw pracowniczych, a także prowadzenia dokumentacji dotyczącej przebiegu pracy pracowników,
4) koordynacji procesu planowania ekonomicznego (budżetowania) komórek organizacyjnych, przygotowania planu rzeczowo- finansowego Instytutu i jego korekt, kontroli zgodności kosztów operacyjnych i wydatków inwestycyjnych z planem ekonomicznym, kalkulacji kosztów, analiz ekonomicznych,
5) public relations,
6) realizacji polityki i obsługi administracyjnej w zakresie badań klinicznych, badań obserwacyjnych oraz innych sponsorowanych prac badawczych prowadzonych w Instytucie,
7) kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego, prowadzenia innych form szkolenia i dosko-nalenia zawodowego personelu medycznego,
8) informatyzacji, projektowania infrastruktury oraz instalacji nowego sprzętu, zarządzania systemami informatycznymi i zasobami komputerów,
9) zarządzania infrastrukturą Instytutu w zakresie obsługi administracyjnej i technicznej, a w szcze-gólności: administrowania majątkiem, w tym nieruchomościami Instytutu, nadzoru technicznego, wykonywania remontów budynków i budowli, remontów i konserwacji aparatury medycznej i innych urządzeń technicznych, obsługi technicznej prac wynikających z działalności statutowej Instytutu, transportu, gospodarki magazynowej, koordynacji służb ds. bezpieczeństwa,
10) administrowania bezpieczeństwem informacji,
11) prowadzenia działalności kontroli wewnętrznej,
12) przestrzegania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony radiologicznej,
13) obronności.

2. Zadania statutowe Instytutu realizowane są bezpośrednio przez jednostki i komórki organizacyjne oraz stanowiska pracy pionów:
1) zastępcy dyrektora ds. nauki – w zakresie działalności naukowej i badawczo-rozwojowej,
2) zastępcy dyrektora ds. klinicznych oraz zastępcy dyrektora ds. pielęgniarstwa – w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.

3. Jednostki i komórki organizacyjne oraz stanowiska pracy pionu zastępcy dyrektora ds. nauki wykonują zadania w zakresie:
1) prowadzenia badań naukowych oraz prac badawczo-rozwojowych w systemie grantów przyzna-wanych przez ministra właściwego ds. nauki,
2) realizowania innych programów i zadań naukowych,
3) prowadzenia badań naukowych w systemie tzw. grantów wewnętrznych, finansowanych ze środków przyznawanych przez ministra właściwego ds. nauki,
4) koordynowania badań i prac prowadzonych z udziałem innych podmiotów,
5) działalności wspomagającej badania finansowane lub dofinansowywane w szczególności ze środków przyznawanych przez ministra właściwego ds. nauki,
6) zarządzania badaniami klinicznymi,
7) gromadzenia danych dotyczących dorobku pracowników Instytutu,
8) upowszechniania wyników prowadzonych badań naukowych,
9) opracowywania i udostępniania informacji naukowej,
10) opracowywania opinii i ekspertyz,
11) współpracy naukowej z ośrodkami naukowymi i dydaktycznymi krajowymi i zagranicznymi,
12) utrzymywania nieujemnego bilansu przychodów i kosztów we właściwym jednostkom i komórkom obszarze działalności.

4. Jednostki i komórki organizacyjne oraz stanowiska pracy pionu zastępcy dyrektora ds. klinicznych wykonują zadania w zakresie:
1) lecznictwa stacjonarnego – zapewnienie pacjentom całodobowej opieki i postępowania leczniczego ogólnopediatrycznego i wysokospecjalistycznego,
2) lecznictwa ambulatoryjnego – prowadzenie działalności konsultacyjnej, leczniczej i profilaktycznej,
3) postępowania rehabilitacyjnego – udzielanie świadczeń w zakresie fizjoterapii oraz psychoterapii w ramach opieki stacjonarnej i ambulatoryjnej,
4) diagnostyki – wykonywanie badań i procedur dla potrzeb rozpoznania choroby, ustalenia sposobu terapii i rehabilitacji,
5) planowania żywienia dla pacjentów szpitala, zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i stosownie do specyficznych diet leczniczych i diet indywidualnych zgodnie z wykazem diet obowiązujących w Instytucie,
6) adaptacji społecznej, pomocy rodzinie,
7) profilaktyki i promocji zdrowia,
8) orzekania o stanie zdrowia pacjenta,
9) zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych,
10) współuczestnictwa w badaniach naukowych i pracach badawczo-rozwojowych prowadzonych w Instytucie,
11) zarządzania jakością, poprawy jakości i efektywności ekonomicznej udzielania świadczeń zdro-wotnych oraz wdrażania nowych technologii medycznych,
12) analizy rynku i konkurencyjności w zakresie usług medycznych,
13) kontraktowania i rozliczania świadczeń realizowanych na rzecz pacjentów Instytutu,
14) prowadzenia sprzedaży usług zdrowotnych na rzecz płatników innych niż publiczni,
15) zakupu usług zdrowotnych,
16) prowadzenia dokumentacji badań klinicznych, wydawanych ekspertyz, opinii użytkowych i sądowych,
17) obsługi kancelaryjnej i archiwizacji dokumentów Instytutu, organizacji pracy kartoteki, nadzoru nad powielaniem dokumentacji w centralnej powielarni Instytutu, nadzoru nad udostępnianiem doku-mentacji z zasobów kartoteki i archiwum zakładowego,
18) utrzymywania nieujemnego bilansu przychodów i kosztów we właściwym jednostkom i komórkom obszarze działalności.

5. Jednostki i komórki organizacyjne oraz stanowiska pracy pionu zastępcy dyrektora ds. pielęgniarstwa wykonują zadania w szczególności w zakresie: organizacji pracy pielęgniarskiej, czynności pielęgnacyjnych i opiekuńczych, monitorowania zaopatrzenia w sprzęt, narzędzia i inne wyroby medyczne, środki do sterylizacji i dezynfekcji oraz kontroli procesów sterylizacyjnych, prowadzenia działalności na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia, kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego oraz innych form szkolenia i doskonalenia zawodowego personelu medycznego.

6. Jednostki i komórki organizacyjne oraz stanowiska pracy pionu zastępcy dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych realizują zadania w zakresie: strategicznego planowania i zarządzania finansami Instytutu, monitorowania i kontrolowania stopnia realizacji budżetu, nadzorowania i dbałości o kontakty z zewnętrznymi instytucjami finansowymi, bankami, negocjowania warunków umów, lokat i kredytów, obsługi finansowo-księgowej, w tym prowadzenia bieżących rozliczeń z kontrahentami, sprawoz-dawczości finansowej i statystycznej, prowadzenia ksiąg rachunkowych, obsługi pracowników w zakresie naliczania wynagrodzeń i innych świadczeń związanych z pracą, opracowywania statystyk, kontroli rentowności usług, efektywności zakupów i wydatków inwestycyjnych Instytutu, analiz rynków zapotrzebowania i siły zakupowej Instytutu, prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne i dokonywania zakupów w trybie uproszczonym, nadzoru nad przeprowadzaniem i rozliczaniem inwentaryzacji składników majątku Instytutu, a także prowadzenia działalności w zakresie żywienia zbiorowego, w szczególności pacjentów i pracowników Instytutu oraz w zakresie produkcji i dystrybucji posiłków dla pacjentów do 1. roku życia (kuchnia mleczna).

7. Zakres zadań jednostek i komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy poszcze-gólnych pionów działalności Instytutu określa załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

(Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego IPCZD ” – § 20, ustanowionym zarządzeniem nr 34/12 z dnia 26 września 2012 r. dyrektora Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, tekst jednolity: zarządzenie nr 40/14 z dnia 1 grudnia 2014 r. z późn. zm.)
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2016/09/05 22:58:54
Redaktor: Administrator

realizacja informatyczna: logo ornak